UBYTOVACÍ ŘÁD


Provozovatelem ubytovacího zařízení je FWE FLARE s.r.o., 671 34 Výrovice 65,

IČ:02727927, DIČ:CZ02727927, tel: 775 690 777

Předpokladem klidného pobytu je především dodržování základních pravidel společenského soužití, zachování klidu, pořádku a čistoty v prostorách společně užívaných i v jednotlivých pokojích s příslušenstvím.

1. Ubytování je poskytováno za úplatu dle platného ceníku.

2. Cena za ubytování je splatná nejpozději v den ubytování. Provádí se hotově příp. převodem na účet na základě vystavené faktury po předchozí dohodě s provozovatelem/rezervačním portálem.

3. Objednávky je možno provádět osobně, telefonicky, faxem, mailem nebo prostřednictvím internetového portálu Booking.com . V ubytovacích prostorech je možné se ubytovat pouze po řádném přihlášení. Za tímto účelem je nutné předložit po příchodu občanský průkaz nebo cestovní pas. Provozovatel údaje z průkazu totožnosti zapíše do knihy hostů.

Ochrana osobních údajů: Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje hostů dále nezpracovává. Jedná se pouze o oprávněný zájem.

4. Ubytovaný má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Host obdrží klíč od vchodu do mobilheimu. Ubytovaný je povinen předejít ztrátě tohoto klíče, zabezpečit proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíče osobám, které nejsou v mobilheimu ubytovány. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

5. V případě vzniku škody způsobené zaviněním ubytovaného je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Ubytovaný je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj s příslušenstvím vyřazen z provozu. Tuto povinnost má ubytovaný i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s ubytovaným.

6. Doporučujeme ubytovaným aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození uvedených věcí.

7. Základní úklidové pomůcky jsou součástí ubytovacích prostor. Během týdenního pobytu se úklid v pokojích neprovádí. Při delším pobytu než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání.

8. Návštěva a ubytování s domácími zvířaty není povolena.

9. Používání grilu, který je součástí vybavení mobilheimu jsou všichni ubytovaní povinni dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména s ohledem na bezpečnost a čistotu. Gril se nesmí používat uvnitř mobilhemu.

Host je povinen:

- uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku,

- seznámit se s obsluhou vybavení mobilheimu

- řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokojích (zejména v koupelně a wc)

- seznámit se s Provozním řádem ubytovacího zařízení,

- bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování,

- bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host sám způsobil,

- ubytovací prostory opustit do 11:00 hod. v den odjezdu.

- v době od 22:00 hod. do 6:00 hod. dodržovat noční klid tak, aby nadměrným hlukem nerušil okolí.

- parkovat auta ve vyhrazeném prostoru určeném provozovatelem. Tento parkovací prostor je otevřený a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

Je zakázáno:

- provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách ( stěhování nábytku, apod.),

- V objektu zařízení není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků/tabletů/mobilních telefonů a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).

- přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě,

- přijímat návštěvy v ubytovacích prostorách,

- uvádět adresu jako místo podnikání,

- nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,

- držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem,

- kouřit uvnitř ubytovacích prostor

- používat jakákoliv vlastní topná tělesa

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědní zajistit dodržování čistoty v ubytovacích prostorách. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

Provozovatel je povinen:

- odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování,

- dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovědnost za technický a hygienický stav ubytovacích prostor,

- umožnit parkování vozidel na vyhrazeném prostoru,

- řídit se Provozním řádem ubytovacího zařízení,

Reklamace

Ubytovaný má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu. Připomínka nebo reklamace ubytovaného musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada ubytovaného odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.

Provozovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže ubytovaný hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v ubytovacích prostorách hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat ubytovaného k opuštění ubytovacích prostor.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.

Provozní řád je platný od 1.6.2018